Davek na nepremicnine

Državni zbor je 29. novembra 2013 sprejel Zakon o davku na nepremicnine, ki je zacel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so koncana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega podrocja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremicnin. Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.

V sporocilu za javnost Vlada Republike Slovenije pravi, da je bil dosedanji sistem obracunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremicnin v Sloveniji zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili razlicno dolocanje zavezancev za placilo, neenotne metode dolocanja davcne osnove, veliko število razlicnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremicninskih evidenc.

Z uvedbo davka na nepremicnine so prenehali veljati:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišc,
  • davek od premoženja,
  • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
  • zacasni davek na nepremicno premoženje vecje vrednosti.

Davek na nepremicnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov obcin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavcenja lastništva na nepremicninah.

Vir: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/

 

0

Add a Comment