Ekosklad za leto 2013 – ukrepa F in G ter ukrepa A in B

Tudi letos Ekosklad v javnem razpisu ponuja nepovratna financna sredstva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in za vecjo energijsko ucinkovitost stavb in vecstanovanjskih stavb. Višina sredstev po teh dveh javnih pozivih (vlogi 18SUB-OB13 in 19SUB-OB13) znaša 20.000.000 €.

Vloga 18SUB-OB13 in za vas in nas aktualna ukrepa F in G za stanovanjske stavbe

Najprej nekaj osnovnih zahtev Ekosklada:

- naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pricetkom izvajanja del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravicen do nepovratne financne spodbude.
– na javnem pozivu lahko sodeluje fizicna oseba, ki je investitor in lastnik nepremicnine, ali ožji družinski clan, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika. Predracun nikakor ne sme biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika!
– naložba mora biti izvedena na stanovanjski stvabi in ne npr.: v zidanicah, poslovnih prostorih itd. Slednji niso predmet nepovratne financne spodbude (preverja se v Zemljiški knjigi in GURS).

Dokumentacija in izvedba

Pravocasno vam pripravimo popolno dokumentacijo za ukrepa F in G in ju potem tudi kakovostno izvedemo. Zadevo pripeljemo do konca tako, da vi dobite 25% nepovratnih financnih sredstev.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe

Višina nepovratne financne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne vec kot 12 € na m2 za najvec 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za najvec 150 m2 toplotne izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi.

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno ali dvostanovanjske stavbe

Višina nepovratne financne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne vec kot 10 € na m2 za najvec 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega stanovanja.

Kontaktirajte nas tu in nas povprašajte še po kreditih Ekosklada, ki še vedno veljajo za najugodnjejše.

Vloga 19SUB-OB13 in za vas in nas aktualna ukrepa A in B za vecstanovanjske stavbe

Najprej nekaj osnovnih zahtev Ekosklada:

- naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pricetkom izvajanja del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravicen do nepovratne financne spodbude.
– do nepovratne financne spodbude je upravicena fizicna oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v vecstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski clan (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravicen do te spodbude, ce je udeležen pri financiranju naložbe. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v vecstanovanjski stavbi, niso upraviceni do nepovratne financne spodbude.
– vecstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali vec stanovanji, ce ta javni poziv ne doloca drugace.

Dokumentacija in izvedba

Pravocasno vam pripravimo popolno dokumentacijo za ukrepa F in G in ju potem tudi kakovostno izvedemo. Zadevo pripeljemo do konca tako, da vi dobite 25% nepovratnih financnih sredstev.

A – toplotna izolacija fasade

Višina nepovratne financne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne vec kot 12 € na m2 za najvec 150 m2 na stanovanje v vecstanovanjski stavbi.

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Višina nepovratne financne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne vec kot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru vecstanovanjske stavbe.

Kontaktirajte nas tu in nas povprašajte še po kreditih Ekosklada, ki še vedno veljajo za najugodnjejše.

Oba razpisa sta v celoti dostopna na spletni strani Ekosklada.

0

Add a Comment