Energetske izkaznice stavbe za zdaj še neobvezne, a priporocljive

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski ucinkovitosti stavbe in s priporocili za povecanje energetske ucinkovitosti. Vsaj do zacetka leta 2014 je prodajalci in najemodajalci še ne bodo potrebovali, saj ne bo zakonsko obvezna, vsekakor pa je priporocljiva, saj takšna izkaznica pokaže tudi, kje so še možne energetske izboljšave. Na ta racun se lahko privarcuje tudi do 20 odstotkov energije.

Energetsko izkaznico stavbe lahko izdelajo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke, za zdaj po svoji lastni volji, po odredbi o uvedbi obvezne energetske izkaznice stavbe, ki predstavlja tudi zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski ucinkovitosti stavb, pa bo energetska izkaznica zakonsko predpisana.

Pri nas ste deležni strokovnega svetovanja, ki ga po vaši želji zakljucimo z izdelavo energetske izkaznice vaše stavbe. Veseli bomo vašega povpraševanja.

Energetska izkaznica obstojecih stavb mora vsebovati

• kazalnike energijske ucinkovitosti stavbe,

• referencne vrednosti iz zakonodaje in

• priporocila za ukrepe za povecanje energijske ucinkovitosti.

Listina je namenjena kupcem in bodocim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odlocitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Priporocila za izboljšanje energijske ucinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov. Energetski zakon je že februarja 2012 že dolocil, da je treba, podobno kot pri avtomobilih, tudi v oglasih za stavbe navajati energijske kazalnike iz energetske izkaznice. Za uporabnike izkaznic je pomembno tudi, da omenjena direktiva daje velik poudarek vzpostavitvi celovitega sistema kontrole kakovosti pri izdajanju energetskih izkaznic, na drugi strani pa zahteva tudi sankcije za nespoštovanje dolocil o energetskih izkaznicah.

Delno povzeto po tekstu na spletni strani http://energetskaizkaznica.si, to je uradna stran za Energetske izkaznice stavb.

0

Add a Comment